Nawigacja

Absolwenci

Wybory Samorządów Szkolnych

                                              Wybory samorządu uczniowskiego.     

 

              Uczniowie wybierają swój samorząd.


                            

                   

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO ZARZĄDU

                   SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

         

         

 

 

 1. Część wstępna

 

 1. Prawo kandydowania do Zarządu SU mają uczniowie Szkoły Podstawowej w Pieszczu.
 2. Datę przeprowadzenia wyborów ustala Rada SU.
 3. Nad sprawiedliwym i sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwa Komisja

          Wyborcza i opiekun SU.

     

                  

 1. Komisja Wyborcza

 

1.   Komisję Wyborczą wyłania ze swego grona Rada SU w głosowaniu jawnym.

2.   Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca do Zarządu SU.

3.   Komisja składa się z 3 uczniów, którzy spośród siebie wybierają przewodniczą-  

      cego i sekretarza.

4.   Do zadań Komisji Wyborczej należy:

  1. rejestracja Komitetów Wyborczych;
  2. sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania;
  3. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, aby nie doszło do złamania ogólnie przyjętych norm współżycia społeczności szkolnej;
  4. przygotowanie lokalu wyborczego, urny do głosowania, kart wyborczych;
  5. przeprowadzenie wyborów, zliczenie głosów i sporządzenie protokołu

                    w trzech egzemplarzach;

  1. po ogłoszeniu wyników Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu;

 

 

 1. Zgłoszenia kandydatów

 

 

1.  Kandydaci do Zarządu SU łączą się w Komitety Wyborcze.

2.  Liczba Komitetów nie jest ograniczona.

3.  Komitet Wyborczy składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wyznaczają

     kandydata na przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

4.  Komitety Wyborcze rejestruje Komisja Wyborcza na podstawie przedstawionych

     dokumentów (w terminie określonym przez Radę SU).

5.  Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Wypełnioną przez Kandydatów KARTĄ ZGŁOSZENIA KOMITETU;
 2. Listą  minimum 10 osób popierających Komitet Wyborczy (jedna osoba może udzielać swego poparcia kilku Komitetom Wyborczym); 

  6. Po rejestracji Komitetu rozpoczyna się kampania wyborcza, która kończy się  jeden dzień przed terminem wyborów (okres 7dni).

 

 

 

        IV.   Wybory

 

 

 

 1. Datę i godzinę wyborów określa Rada Samorządu Uczniowskiego.
 2. W dniu wyborów nie wolno prowadzić kampanii wyborczej.
 3. Wybory są tajne, równe, powszechne i bezpośrednie.
 4. Każdy głosujący oddaje tylko jeden głos na wybrany przez siebie Komitet Wyborczy.
 5. Na karcie do głosowania stawiamy znak  X  przy wybranym przez siebie Komitecie Wyborczym.
 6. Postawienie na karcie więcej znaków X niż jeden traktowany będzie jako głos nieważny.
 7. Wybory wygra ten komitet, który uzyska większość ważnych głosów.
 8. W przypadku, gdy wybory nie wyłonią zwycięscy to zostanie przeprowadzona druga tura wyborów między tymi Komitetami, które w pierwszej turze uzyskały największą liczbę głosów ważnych.
 9. Termin II tury wyborów ustala Rada, SU (nie później niż 3 dni od daty I tury).
 10.  Wszelkie kwestie sporne dotyczące przeprowadzenia wyborów nie objęte ordynacją wyborczą rozstrzyga Komisja Wyborcza i Opiekun S

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć