Nawigacja

Absolwenci

Regulamin

Załącznik

 do Zarządzenia Nr XIII/2018

z dnia 31.08.2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pieszczu

 

 

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W  PIESZCZU

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)
 • Uchwała Nr XLIII/429/18 Rady Gminy Postomino z dnia 18 kwietnia 2018 roku
 • Statut Szkoły Podstawowej w Pieszczu

 

§ 1. 1 Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Postomino.

 2. Oddziały Przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

 3. Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną w arkuszu organizacyjnym szkoły i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ prowadzący i sprawdzony przez organ nadzorujący na dany rok szkolny. 

§ 2.1. Szkoła zapewnia w oddziałach przedszkolnych  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zgodnie z zapisem § 1 ust. 3

2. Rodzic/prawny opiekun ma prawo zadeklarować oświadczeniu dotyczącym świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego godziny  pobytu dziecka w placówce zgodnie ze swoimi potrzebami, które są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni danego miesiąca.

§ 3.1  Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2  ust. 1 w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową.

2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z od 1 do 5 godzin wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 2 ust.1.

3. Ustala się, że każda rozpoczęta godzina wykraczająca poza określony w § 2 ust.1 czas a nie zadeklarowana w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1) lub nie ujęta w ostatnim aneksie do tego oświadczenia  (załącznik nr 2) w sprawie zmian godzin pobytu dziecka płatna jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową.

4.Ustala się, że za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas pracy placówki tj. godzinę 15.30, pobierana będzie opłata w wysokości kwoty godziny ponadwymiarowej wypłacanej nauczycielowi dyplomowanemu pracującemu  w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 22 godzin tygodniowo.

5. Dodatkowo wykorzystane godziny (nie ujęte w oświadczeniu o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub ostatnim aneksie do tego oświadczenia) rozliczone będą poprzez doliczenie ich kosztów do kwot ujętych w przekazanych rodzicom/prawnym opiekunkom fakturach VAT.

§ 4 .1. Przedszkole prowadzi żywienie.

  2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

 3. Posiłki wydawane są:

- Wychowankom przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie

- Dzieciom, którym dożywianie w całości lub części refunduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie. 

 4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków, za które w zależności od wyboru, rodzice / prawni opiekunowie ponoszą koszty w wysokości jak poniżej:

4.1. śniadanie             -           1,50 zł.

4.2.  obiad                  -           2,50 zł.

4.3.  podwieczorek     -           1,50 zł.

5.Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

5.1  Śniadanie,

5.3  Obiad

  1.  Podwieczorek

 6. Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów a jej wysokość ogłaszana jest zarządzeniem dyrektora na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych placówki.

 7. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej.

 8. Referent ds. oświaty w szkole w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora szkoły ustala jadłospis miesięczny, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców .

 9. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi referent ds. oświaty w szkole.

 10. Dyrektor zastrzega sobie również prawo do zmiany wysokości stawki żywieniowej. 

§ 5. Wprowadza się ulgę w wysokości 50% opłat za koszty pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z  § 4Uchwała Nr XLIII/429/18 Rady Gminy Postomino z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

§ 6.1 Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole, z dołu do końca miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 2. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, odliczeniu podlegają koszty żywienia zadeklarowane w oświadczeniu o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub w ostatnim aneksie do tego oświadczenia.

 3. czas opóźnienia w uiszczaniu opłat, przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe.

 4. Wpłaty za korzystanie z usług/świadczeń w oddziale  przedszkolnym określone w § 3 i § 4 są rejestrowane.

5.Faktury VAT stanowiące podstawę do wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna opłat za przedszkole sporządzane są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego do 5 - go każdego następnego miesiąca ( na wniosek rodzica).

 6. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola są regulowane przelewem bankowym na konto wskazane przez dyrektora szkoły na fakturze VAT.

 7. Wysokości wpłat podawane będą na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej lub  w innej formie.

§ 7. 1. Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt i żywienie dziecka w oddziale przedszkolnym jest oświadczenie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub ostatni aneks do tej umowy (załącznik nr 1, 2)

2. Deklaracja o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w oddziale przedszkolnym  obowiązuje przez cały okres pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym z wyjątkiem okresu letniego (miesiąc lipiec lub sierpień), wówczas  rodzic/prawny opiekun deklaruje chęć pobytu dziecka w placówce  wg załącznika nr 3 do umowy

 

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy pragną zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków powinni zgłosić się do dyrektora szkoły celem sporządzenia aneksu do oświadczenia o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego do końca miesiąca a zmiany będą obowiązywały od następnego miesiąca

 

§ 8.1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są:

1.1. załącznik nr 1 - oświadczenie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego

1.2. załącznik nr 2 – aneks do oświadczenia o świadczenie usług w zakresie wychowania  przedszkolnego

1.3  załącznik nr 3 – deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu w okresie przerwy wakacyjnej

1.4  załącznik nr 4 – rozwiązanie oświadczenia o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego 

§ 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 września 2018 roku.

Dyrektor szkoły

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć