Nawigacja

Absolwenci

Program WSDZ

Nagłówek

 

PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIESZCZU

W ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

Informacje wstępne

 

Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej nauki i czas, w którym młody człowiek poznaje siebie, swoje zainteresowania i mocne strony. Zaczyna eksplorować świat zawodów, a także podejmować pierwsze decyzje  edukacyjno- zawodowe. Intensywnie nabywa i rozwija kompetencje społeczne, środowisko szkolne wspiera ucznia w samopoznaniu, a prawidłowy jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny warunkuje powodzenie na dalszej ścieżce edukacyjno- zawodowej.

Założenia WSDZ oraz cele orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych.

Główne założenia

 • WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane  działania podejmowane przez szkołę.
 • Szkoła realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie.
 • Działania realizowane są w sposób spójny, zgodnie z programem realizacji na dany rok szkolny.

Cel doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII:

 • zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

 

 • wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku.

Adresaci działań w zakresie doradztwa

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do:

 • uczniów
 • rodziców/opiekunów prawnych
 • nauczycieli

Akty prawne regulujące funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkole:

 • Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.)
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 • Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)
 • Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703)
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578)
 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.)

Realizatorzy działań w szkole

Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań  związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. Współpracują one z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ. Program realizacji na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy.

Zadania WSDZ

 • zapoznanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
 • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
 • inspirowanie ich do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
 • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalsza ścieżką edukacyjną i zawodową,

Działania  kierowane do uczniów

 • konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek,
 • zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII związane tematycznie z obszarami:
 • poznawanie siebie i własnych zasobów;
 • świat zawodów i rynek pracy;
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno –zawodowych;
 • w klasach I-Vi prowadzenie orientacji zawodowej a w klasach VII-VIII prowadzenie minimum 10 godzin lekcyjnych realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego, podczas godzin wychowawczych min. 5 godzin;
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,
 • praca z informatorami o zawodach,
 • spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły,
 • projekcje filmów o zawodach,
 • tworzenie kół zainteresowań, organizacja konkursów zawodoznawczych,
 • wizyty zawodoznawcze,
 • udział w targach edukacyjnych,
 • umieszczanie informacji edukacyjno- zawodowych np. na stronie szkoły, FB, w kąciku zawodoznawczym itp.
 • i inne

Działania kierowane do rodziców/opiekunów prawnych

 • systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego zdolnościach, umiejętnościach, zainteresowaniach,
 • organizowanie spotkań doradczych,
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego.

Działania kierowane do nauczycieli

 • uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy z obszaru DZ,
 • organizacja lekcji otwartych.

Metody pracy

W poradnictwie indywidualnym metody stosowane w pracy doradczej to m.in.:

 • konsultacje i porady indywidualne,
 • diagnoza (zainteresowań, mocnych stron, predyspozycji zawodowych itp.)

W poradnictwie grupowym stosowane metody w pracy doradczej to m.in.:

 • burza mózgów, dyskusja, pogadanki,
 • metody testowe np. ankieta,
 • metody dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,
 • metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • gry symulacyjne i zabawy,
 • zajęcia plastyczne.

Sojusznicy i sieci współpracy

 • poradnia psychologiczno- pedagogiczna,
 • biblioteka gminna,
 • centrum doskonalenia nauczycieli,
 • centrum kształcenia praktycznego,
 • kuratorium oświaty,
 • organ prowadzący,
 • powiatowy urząd pracy,
 • cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze,
 • ochotnicze hufce pracy,
 • pracodawcy, przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • centrum kultury i sporu.

Korzyści dla ucznia i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ

 • nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
 • potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (kl. IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
 • poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (kl. IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (kl. VII-VIII),
 • poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (kl. VII-VIII),
 • uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (kl. IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej (kl. VII-VIII),
 • określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno- zawodowych (kl.IV-VI) oraz identyfikują osoby, instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII)

 

Monitorowanie i ewaluowanie WSDZ

 • rozmowy z rodzicami /prawnymi opiekunami oraz z uczniami,
 • ocena współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym za pomocą narzędzi badawczych,
 • sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/  osoby realizujące orientacje zawodowa w klasach I-III,
 • bieżące monitorowanie za pomocą różnych metod badawczych wychowawców i nauczycieli z prowadzonych działań w zakresie doradztwa zawodowego w kl. IV-VI,
 • ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego.

 

 

Program  realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla klas I-III

 

Obszar

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje

Uwagi

Poznanie siebie

„Poznajmy się”

Gry i symulacje- zachęcanie uczniów do opisywania swoich zainteresowań, prezentowanie ich w grupie.

wrzesień –listopad 2019

Wychowawca, wychowawca świetlicy, pedagog

 

 

„Mały artysta”

Zajęcia plastyczne umożliwienie uczniom prezentacji swoich zdolności(wystawy prac, występy).

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawcy, wychowawcy świetlic, n-le edukacji plastycznej

 

 

„To co kocham”

Zapoznanie uczniów z zainteresowaniami innych ludzi (spotkania, filmy, prezentacje itp.)

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, wychowawca świetlicy,

rodzice

 

„Moje mocne strony”

Projekt- cykliczne spotkania wspierające uczniów w poznawaniu swoich zalet i mocnych stron

 

Styczeń- czerwiec 2020

Wychowawca, wychowawca świetlicy , pedagog, doradca zawodowy

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

 

Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach

Terminarz spotkań z rodzicami

Wychowawca

 

 

Świat zawodów i rynek pracy

„Na scenie życia zawodowego”

Drama – zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról i scenek związanych z zawodami

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 

 

„Miasteczko zawodów”

Cykl spotkań z przedstawicielami zawodów

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy

Rodzice, Policja, Straż Gminna, Straż Pożarna

 

„Tablicy zawodów”-

Wykonanie kącika informacji o zawodach

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, wychowawcy świetlicy, doradca zawodowy

centrum informacji edukacyjno- zawodowej

 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

„Kto Ty jesteś?”

Pogadanki- rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny w kontekście ulubionych zajęć/przedmiotów

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, pedagog

 

 

„Jak być Sherlock Holmes”

Burza mózgów w poszukiwaniu źródeł wiedzy.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy

 

 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

„Dzisiaj Jaś, jutro Jan”

Drama- odgrywanie scenek „Kim chciałbym zostać?”

Rok szkolny 2019/2020

wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla klas IV-VI

 

Obszar

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje

Uwagi

Poznanie własnych zasobów

„Ja, czyli kto ?”

Zajęcia warsztatowe dotyczące określania własnych zainteresowań i uzdolnień oraz kompetencji.

Wrzesień- grudzień 2019

Wychowawca, doradca zawodowy

 

Kl. VI- poradnictwo indywidualne, test predyspozycji zawodowych- przeprowadza doradca zawodowy

 

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

Ochotnicze Hufce Pracy, Urząd Pracy

 

 

Systematyczne przekazywanie  wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych.

Terminarz zebrań z rodzicami

wychowawca

 

 

 

Rozmowy z rodzicami nt. rozpoznawania planów edukacyjnych i zawodowych ucznia

Terminarz zebrań z rodzicami

Doradca zawodowy

 

 

Świat zawodów i rynek pracy

„Zawód w praktyce”

Wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy- poznanie określonych grup zawodów .

Styczeń –czerwiec 2020

Wychowawca, doradca zawodowy, nauczyciele

Przedsiębiorcy, pracodawcy, zakłady pracy

 

„Bob Budowniczy”

Zajęcia warsztatowe- posługiwanie się narzędziami i przyborami w sposób twórczy i odtwórczy

Styczeń-maj 2020

Wychowawca, nauczyciele

Centrum Kształcenia Ustawicznego, cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze,

 

„Żyć by pracować czy pracować by żyć”

Zajęcia związane ze znaczeniem pracy w życiu człowieka w ramach godzin wychowawczych i doradztwa zawodowego.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy

 

 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

„Jak uczy cię nasz mózg”

Warsztaty ze skutecznych metod uczenia się.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawcy, doradca zawodowy, pedagog, nauczyciele

 

Nauczyciele w trakcie bieżącej pracy z uczniem

 

Rozmowa indywidualna dotycząca indywidualnego sposobu nauki

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog, wychowawca

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

 

„W świecie informacji”

Pogadanki dotyczące pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł informacji

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog

 

 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

„Mam tę moc”

Zajęcia grupowe dotyczące planów edukacyjno- zawodowych.

Kwiecień-czerwiec 2020

Doradca zawodowy

Urząd pracy OHP

 

 

Program  realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla klas VII-VIII

Obszar

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje

Uwagi

Poznanie własnych zasobów

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Zajęcia warsztatowe dotyczące samooceny zdrowia psychicznego i fizycznego

Wrzesień- grudzień 2019

Wychowawca, pielęgniarka szkolna

 

 

 

Konsultacje indywidualne dot. zainteresowań, zdolności, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

 

 

Rozmowy dotyczące możliwości i ograniczeń w zakresie wykonywania zadań zawodowych

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog

 

 

„Moja hierarchia wartości”

Projekt realizowany w ramach godzin z wychowawcą.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 

 

 

Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych

Zebrania z rodzicami uczniów 

Wychowawca

 

 

 

Spotkania dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych i zasad rekrutacji

Terminarz zebrań z rodzicami uczniów klasy VIII

Doradca zawodowy

Szkoły ponadpodstawowe

 

Świat zawodów i rynek pracy

„Świat wokół nas”

Wizyty studyjne celem porównania własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawcy

Styczeń – maj 2020

Doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele

Pracodawcy, przedsiębiorcy, zakłady pracy

 

„Pierwsze wrażenie”

Trening umiejętności społecznych- zajęcia z autoprezentacji.

Listopad- grudzień 2019

Doradca zawodowy

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

 

„Fair play”

Etyka zawodu…spotkania z przedstawicielami zawodów.

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, wychowawca

Rodzice, cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze

 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

„I co dalej?”

Zajęcia grupowe- analiza oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia

Rok szkolny 2019/2020

Kalendarz zebrań  rodzicami uczniów kl. VIII

Wychowawca, doradca zawodowy

 

 

 

Zajęcia grupowe- zapoznanie z zasadami rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych i zasadami aplikowania do szkół

Styczeń –maj 2020

Wychowawca, doradca zawodowy

Szkoły ponadpodstawowe, kuratorium oświaty, organ prowadzący

 

 

Udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych oraz spotkania z przedstawicielami szkół na terenie własnej szkoły podstawowej

Styczeń –maj 2020

Wychowawca, doradca zawodowy

Szkoły ponadpodstawowe

 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji  edukacyjno- zawodowych

 

Konsultacje indywidualne- motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych celem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy, nauczyciele, pedagog

 

 

„Być kowalem własnego losu”

Rozmowy doradcze dot. celów i planów edukacyjno- zawodowych. Tworzenie planów.

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, wychowawca, pedagog

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

 

„Wespół w zespół”

Pogadanka dotycząca instytucji wspierających w wyborze ścieżki edukacyjno- zawodowej prowadzona w ramach godzin z wychowawcą i na doradztwie zawodowym

Wrzesień- grudzień 2019

Doradca zawodowy- wychowawca

 

 

 

                                                                                                                                                                              Opracowała

Renata Mazur- Wojciechowska

Doradca zawodowy

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć