Nawigacja

Absolwenci

Sprawozdanie WSDZ

Nagłówek

 

 

 

 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIESZCZU

W ROK SZKOLNY 2019/2020

 

                     Zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole Podstawowej w Pieszczu realizowane były w ciągu całego roku szkolnego. Podejmowane działania poszerzające samowiedzę uczniów, budujące poczucie własnej wartości, rozpoznające talenty i predyspozycje uczniów są ujęte w programie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ale również w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

Zadania realizowane były głównie poprzez:

 • zapoznanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
 • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
 • inspirowanie ich do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
 • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalsza ścieżką edukacyjną i zawodową.

Podczas pracy z uczniem stosowano przede wszystkim:

 • konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek,
 • zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII związane tematycznie z obszarami:
 • poznawanie siebie i własnych zasobów;
 • świat zawodów i rynek pracy;
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno –zawodowych;
 • w klasach I-Vi prowadzenie orientacji zawodowej a w klasach VII-VIII prowadzenie minimum 10 godzin lekcyjnych realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego, podczas godzin wychowawczych min. 5 godzin;
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,
 • praca z informatorami o zawodach,
 • spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły,
 • projekcje filmów o zawodach,
 • tworzenie kół zainteresowań, organizacja konkursów zawodoznawczych,
 • wizyty zawodoznawcze,
 • udział w targach edukacyjnych,
 • umieszczanie informacji edukacyjno- zawodowych np. na stronie szkoły, FB, w kąciku zawodoznawczym itp. i innymi

W pracy z uczniem głównie stosowano poniższe metody:

 1. W poradnictwie indywidualnym metody stosowane w pracy doradczej to m.in.:
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • diagnoza (zainteresowań, mocnych stron, predyspozycji zawodowych itp.)
 1. W poradnictwie grupowym stosowane metody w pracy doradczej to m.in.:
 • burza mózgów, dyskusja, pogadanki,
 • metody testowe np. ankieta,
 • metody dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,
 • metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • gry symulacyjne i zabawy,
 • zajęcia plastyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z  realizacji programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla klas I-III

 

Obszar

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje

REALIZACJA

Poznanie siebie

„Poznajmy się”

Gry i symulacje- zachęcanie uczniów do opisywania swoich zainteresowań, prezentowanie ich w grupie.

wrzesień –listopad 2019

Wychowawca, wychowawca świetlicy, pedagog

 

zrealizowano w trakcie pracy bieżącej z uczniem podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych

„Mały artysta”

Zajęcia plastyczne umożliwienie uczniom prezentacji swoich zdolności(wystawy prac, występy).

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawcy, wychowawcy świetlic, n-le edukacji plastycznej

 

Zrealizowano podczas zajęć bieżących, konkursów plastycznych.

„To co kocham”

Zapoznanie uczniów z zainteresowaniami innych ludzi (spotkania, filmy, prezentacje itp.)

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, wychowawca świetlicy,

rodzice

Zrealizowano podczas spotkań z ciekawymi ludźmi w realu jak i online.

„Moje mocne strony”

Projekt- cykliczne spotkania wspierające uczniów w poznawaniu swoich zalet i mocnych stron

 

Styczeń- czerwiec 2020

Wychowawca, wychowawca świetlicy , pedagog, doradca zawodowy

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Zrealizowano podczas spotkań z pedagogiem szkolnym i doradca zawodowym. Poznawanie siebie podczas udziału w zajęciach świetlicowych.

 

Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach

Terminarz spotkań z rodzicami

Wychowawca

 

Zrealizowane podczas spotkań z rodzicami i szczegółowej analizy uwarunkowań funkcjonowania ucznia.

Świat zawodów i rynek pracy

„Na scenie życia zawodowego”

Drama – zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról i scenek związanych z zawodami

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 

Zrealizowane na bieżąco w pracy na zajęciach.

„Miasteczko zawodów”

Cykl spotkań z przedstawicielami zawodów

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy

Rodzice, Policja, Straż Gminna, Straż Pożarna

Zrealizowano

„Tablicy zawodów”-

Wykonanie kącika informacji o zawodach

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, wychowawcy świetlicy, doradca zawodowy

centrum informacji edukacyjno- zawodowej

Zrealizowano online

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

„Kto Ty jesteś?”

Pogadanki- rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny w kontekście ulubionych zajęć/przedmiotów

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, pedagog

 

Zrealizowano podczas bieżącej pracy przy udziale pedagoga szkolnego.

„Jak być Sherlock Holmes”

Burza mózgów w poszukiwaniu źródeł wiedzy.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy

 

Zrealizowano na zajęciach z doradcą w warsztatach łączonych kl. I-III.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

„Dzisiaj Jaś, jutro Jan”

Drama- odgrywanie scenek „Kim chciałbym zostać?”

Rok szkolny 2019/2020

wychowawca

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla klas IV-VI

 

Obszar

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje

Realizacja

Poznanie własnych zasobów

„Ja, czyli kto ?”

Zajęcia warsztatowe dotyczące określania własnych zainteresowań i uzdolnień oraz kompetencji.

Wrzesień- grudzień 2019

Wychowawca, doradca zawodowy

 

Zrealizowano przez doradcę zawodowego w kl. VI- poradnictwo indywidualne, test predyspozycji zawodowych- przeprowadzony przez doradcę zawodowego.

 

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

Ochotnicze Hufce Pracy, Urząd Pracy

Zrealizowane w ramach pracy na godzinach z wychowawca klasy.

 

Systematyczne przekazywanie  wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych.

Terminarz zebrań z rodzicami

wychowawca

 

Zrealizowano na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas i poprzez szczegółowa analizę uwarunkowań rozwoju ucznia- materiały w teczkach wychowawców.

 

Rozmowy z rodzicami nt. rozpoznawania planów edukacyjnych i zawodowych ucznia

Terminarz zebrań z rodzicami

Doradca zawodowy

 

Zrealizowano

Świat zawodów i rynek pracy

„Zawód w praktyce”

Wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy- poznanie określonych grup zawodów .

Styczeń –czerwiec 2020

Wychowawca, doradca zawodowy, nauczyciele

Przedsiębiorcy, pracodawcy, zakłady pracy

Nie zrealizowano stacjonarnie tylko wizyty online i filmy pokazowe.

„Bob Budowniczy”

Zajęcia warsztatowe- posługiwanie się narzędziami i przyborami w sposób twórczy i odtwórczy

Styczeń-maj 2020

Wychowawca, nauczyciele

Centrum Kształcenia Ustawicznego, cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze,

Nie zrealizowano w związku z COVID-19

„Żyć by pracować czy pracować by żyć”

Zajęcia związane ze znaczeniem pracy w życiu człowieka w ramach godzin wychowawczych i doradztwa zawodowego.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy

 

Zrealizowano podczas godzin z wychowawcą.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

„Jak uczy cię nasz mózg”

Warsztaty ze skutecznych metod uczenia się.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawcy, doradca zawodowy, pedagog, nauczyciele

 

Zrealizowali nauczyciele w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz spotkań z doradcą.

 

Rozmowa indywidualna dotycząca indywidualnego sposobu nauki

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog, wychowawca

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

Zrealizowano w trakcie bieżącej pracy z doradca, pedagogiem i wychowawcą.

„W świecie informacji”

Pogadanki dotyczące pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł informacji

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog

 

Zrealizowane.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

„Mam tę moc”

Zajęcia grupowe dotyczące planów edukacyjno- zawodowych.

Kwiecień-czerwiec 2020

Doradca zawodowy

Urząd pracy OHP

nie zrealizowano w związku z COVID-19

 

Sprawozdanie z realizacji programu  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla klas VII-VIII

Obszar

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin realizacji działań

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje

Realizacja

Poznanie własnych zasobów

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Zajęcia warsztatowe dotyczące samooceny zdrowia psychicznego i fizycznego

Wrzesień- grudzień 2019

Wychowawca, pielęgniarka szkolna

 

Zrealizowano

 

Konsultacje indywidualne dot. zainteresowań, zdolności, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

Zrealizowano podczas pracy z doradca zawodowym

 

Rozmowy dotyczące możliwości i ograniczeń w zakresie wykonywania zadań zawodowych

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, pedagog

 

Zrealizowano w bieżącej pracy doradcy zawodowego i pedagoga

„Moja hierarchia wartości”

Projekt realizowany w ramach godzin z wychowawcą.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 

Zrealizowano

 

Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych

Zebrania z rodzicami uczniów 

Wychowawca

 

 

 

Spotkania dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych i zasad rekrutacji

Terminarz zebrań z rodzicami uczniów klasy VIII

Doradca zawodowy

Szkoły ponadpodstawowe

Zrealizowano w bieżącej pracy i w edukacji zdalnej

Świat zawodów i rynek pracy

„Świat wokół nas”

Wizyty studyjne celem porównania własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawcy

Styczeń – maj 2020

Doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele

Pracodawcy, przedsiębiorcy, zakłady pracy

Zrealizowano

„Pierwsze wrażenie”

Trening umiejętności społecznych- zajęcia z autoprezentacji.

Listopad- grudzień 2019

Doradca zawodowy

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

Zrealizowano na warsztatach z doradca zawodowym

„Fair play”

Etyka zawodu…spotkania z przedstawicielami zawodów.

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, wychowawca

Rodzice, cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze

Zrealizowano

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

„I co dalej?”

Zajęcia grupowe- analiza oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia

Rok szkolny 2019/2020

Kalendarz zebrań  rodzicami uczniów kl. VIII

Wychowawca, doradca zawodowy

 

Zrealizowano podczas spotkań stacjonarnych z doradca zawodowym, zdalnie oraz poprzez przekazywanie materiałów.

 

Zajęcia grupowe- zapoznanie z zasadami rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych i zasadami aplikowania do szkół

Styczeń –maj 2020

Wychowawca, doradca zawodowy

Szkoły ponadpodstawowe, kuratorium oświaty, organ prowadzący

Zrealizowano z doradca zawodowym zarówno przed jak i po zmianach przepisów prawa w związku z COVID-19

 

Udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych oraz spotkania z przedstawicielami szkół na terenie własnej szkoły podstawowej

Styczeń –maj 2020

Wychowawca, doradca zawodowy

Szkoły ponadpodstawowe

Zrealizowano poprzez wizyty online i prezentacje poszczególnych szkól w  związku z e-nauczaniem.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji  edukacyjno- zawodowych

 

Konsultacje indywidualne- motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych celem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, doradca zawodowy, nauczyciele, pedagog

 

Zrealizowano

„Być kowalem własnego losu”

Rozmowy doradcze dot. celów i planów edukacyjno- zawodowych. Tworzenie planów.

Rok szkolny 2019/2020

Doradca zawodowy, wychowawca, pedagog

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna

Zrealizowano z doradca zawodowym.

„Wespół w zespół”

Pogadanka dotycząca instytucji wspierających w wyborze ścieżki edukacyjno- zawodowej prowadzona w ramach godzin z wychowawcą i na doradztwie zawodowym

Wrzesień- grudzień 2019

Doradca zawodowy- wychowawca

 

Zrealizowano

 

Wnioski po realizacji programu:

Uczniowie kończący szkołę podstawową mają w większości sprecyzowaną ścieżkę rozwoju zawodowego. Tylko nieliczni maja problem z wyborem dalszej ścieżki kształcenia oczekując pomocy i wsparcia w dokonaniu wyboru.  Podczas nauki w klasach IV-VI i VII- VIII rozpoznają swoje talenty, umiejętności, predyspozycje. Systematyczne diagnozowanie pozwala na budowaniu poczucie pewności siebie i samodzielnego podejmowania decyzji. W klasach I- III uczniowie bardzo chętnie poznają świat różnych zawodów ale chętnie wskazują swoje mocne i słabe strony

Mała liczebność klas, duża uważność ze strony nauczycieli, opieka psychologiczno-pedagogiczna oraz współpraca rodziców są czynnikami sprzyjającymi szeroko pojmowanemu rozwojowi ucznia. Stosowana ilość narzędzi diagnostycznych wydaje się być wystarczająca zwłaszcza w sytuacji bliskiego i indywidualnego kontaktu z uczniem. Poziom samowiedzy uczniów jest wysoki. Praca w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych jest też stale obecna w codziennym funkcjonowaniu i  relacjach na terenie szkoły.

Rekomendacje:

Jako obszar rozwoju w kolejnym roku szkolnym można wskazać podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu sytuacji na rynku pracy, pojawiania się nowych zawodów oraz form wspierania dziecka przez rodziców, zwłaszcza budowania filarów poczucia wartości dziecka, tak żeby potrafiło radzić sobie ze stresem oraz w sytuacji zmian. Konieczne jest budowanie poczucia sprawstwa ucznia i wyrabiania nawyku dążenia z wytrwałością do realizacji zamierzeń. Należy rozważyć zorganizowanie spotkania specjalisty rynku pracy z rodzicami np. podczas wywiadówki szkolnej i zaznajomienie z czynnikami zwiększającymi szanse młodzieży na znalezienie atrakcyjnej pracy. Dobrze byłoby również przedstawić ostatnią reformę oświaty pod kątem zmian w możliwościach wyboru ścieżek kształcenia. Informacje te powinni uzyskać szczególnie uczniowie starszych klas szkoły podstawowej.

                                                                                                                                                                              Opracowała

Renata Mazur- Wojciechowska

Doradca zawodowy

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć