Nawigacja

Absolwenci

Regulamin SU

 

 

                                    

                                     REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

                                          SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIESZCZU

 

 

 1. Wstęp
 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pieszczu, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Pieszczu.
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

 1. Władze Samorządu

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele

samorządów klasowych.

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Pieszczu.

 

 

Ad 1. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Pieszczu, po

          trzy osoby z każdej klasy

 

Kompetencje Rady:

 1. Uchwalanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;
 2. Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu Uczniowskiego;
 3. Zatwierdza roczny plan pracy opracowany przez Zarząd SU szkoły podstawowej

 

 1. Uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Samorządu Uczniowskiego;
 2. Wybór Komisji Wyborczej
 3. Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego

(nie można tej funkcji pełnić w przypadku zasiadania w Zarządzie SU);

 1. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele Zarządu

i opiekun SU;

 1. Zebrania Rady odbywają się na wniosek :

- Przewodniczącego Rady,

- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pieszczu

- Opiekuna SU

                  10. Rada sporządza protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń;

                  11. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów;

 

                  Ad 2. Zarząd samorządu uczniowskiego powoływany jest w drodze wyborów   

                            w wyborach powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich.

                           

                           Zarząd SU szkoły podstawowej składa się z 3 uczniów:

                           - przewodniczącego,

                           - sekretarza,

                           - skarbnika,

                        

 

                           Kompetencje Zarządu:

 1. Kierowanie bieżącą pracą SU,
 2. Opracowanie rocznego planu pracy SU,
 3. Reprezentowanie SU wobec innych organów szkoły,
 4. Przedstawianie Radzie rocznych sprawozdań,
 5. Powoływanie grup zadaniowych – sekcji oraz mianowanie ich przewodniczących,
 6. Prowadzenie dokumentacji SU,
 7. Prowadzenie gospodarki finansowej,
 8. Zebrania Zarządu odbywają się na wniosek przewodniczącego Zarządu lub większości jego

członków,

 1. Zarząd prowadzi protokoły z posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę SU,
 2. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,

 

 1. Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Członkowie Rady, Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu;
 2. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie;
 3. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów, a także – na życzenie uczniów – do reprezentowania ich wobec dyrekcji szkoły.

 

 1. Kadencja władz, wybory

 

 1. Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok szkolny.
 2. Członkami władz SU mogą być tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Pieszczu. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem SU.
 3. Wybory władz SU organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez Radę.

 

 1. Wybory członków Rady SU odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno:

-, aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć 2/3 uczniów,

- w razie wakatu w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające,

                   5.  Wybory Zarządu SU dla szkoły podstawowej odbywają się w pierwszym miesiącu roku

                           szkolnego:

                        - regulamin i termin wyborów Zarządów SU uchwala Rada nie później niż 7 dni od swego 

                          pierwszego posiedzenia,

                        - w ciągu 7 dni od w/w terminu uczniowie mogą zgłaszać kandydatów na przewodniczącego

                          wraz z pełnym składem Zarządu.

                          Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów, ich pisemną zgodę oraz nazwę komitetu

                          wyborczego, którą będą posługiwać się w kampanii wyborczej,

                        - rejestracji komitetów wyborczych dokonuje powołana przez Radę Komisja Wyborcza,

                        - kandydaci mają 7 dni na przeprowadzenie kampanii wyborczej, czyli przedstawienie

                          społeczności szkolnej swojego programu,

                        - wybory są powszechne, tajne, równe i bezpośrednie,

                        - wybory wygrywa ten komitet wyborczy, który uzyska największą liczbę głosów,

 

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego w pierwszym tygodniu po jej ukonstytuowaniu się;
 2. Opiekun doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;
 3. Pośredniczy miedzy uczniami i nauczycielami;
 4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;
 5. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu jednak bez prawa głosu;

 

 1. Komisje i sekcje
 1. Do realizacji zadań Rada SU może powoływać komisje, natomiast Zarząd – sekcje;
 2. Komisje lub sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny;
 3. Komisje są powoływane spośród członków Rady, członkiem sekcji może zostać każdy

uczeń szkoły podstawowej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego dostępny jest wszystkim uczniom;
 2. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Zarządu lub 5 członków Rady SU;
 3. Z treścią poprawek, należy zapoznać wszystkich uczniów, umieszczając je na tablicy SU;
 4. Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady nie wcześniej niż 14 dni od złożenia wniosku. 

                      

                        

 

 

 

 

 

                        

                          

                          

 

                    

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć