Nawigacja

Absolwenci

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Mapa

liczba odwiedzin: 947888

Regulamin SU

 

 

                                     REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

                                     ZESPOŁU SZKÓŁ W PIESZCZU

 

 

 1. Wstęp
 1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Pieszczu, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Pieszczu
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

 1. Władze Samorządu

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele samorządów klasowych.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Pieszczu.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Zespołu Szkół w Pieszczu.

 

Ad 1. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich klas Zespołu Szkół w Pieszczu, po trzy osoby z każdej klasy

 

Kompetencje Rady:

 1. uchwalanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;
 2. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu Uczniowskiego;
 3. Zatwierdza roczny plan pracy opracowany przez Zarząd SU szkoły podstawowej i

Zarządu SU gimnazjum;

 1. uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Samorządu Uczniowskiego;
 2. wybór Komisji Wyborczych (osobna dla szkoły podstawowej i gimnazjum);
 3. wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego ( osobno dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum)
 4. na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza

(nie można tych funkcji pełnić w przypadku zasiadania w Zarządzie SU);

 1. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele Zarządów

i opiekunowie SU;

 1. Zebrania Rady odbywają się na wniosek :

- Przewodniczącego Rady,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Pieszczu

- Opiekunów SU

                  10. Rada sporządza protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń;

                  11. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów;

 

                  Ad 2. Zarząd samorządu uczniowskiego powoływany jest w drodze wyborów osobno dla szkoły 

                           podstawowej i gimnazjum w wyborach powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich.

                           

                           Zarząd SU szkoły podstawowej składa się z 5 uczniów:

                           - przewodniczącego,

                           - sekretarza,

                           - skarbnika,

                           - 2 członków

 

                           Zarząd SU gimnazjum składa się z 5 uczniów:

                           - przewodniczącego,

                           - sekretarza,

                           - skarbnika,

                           - 2 członków,

 

                           Kompetencje Zarządów:

 1. kierowanie bieżącą pracą SU,
 2. opracowuje roczny plan pracy SU,
 3. reprezentowanie SU wobec innych organów szkoły,
 4. przedstawianie Radzie półrocznych sprawozdań,
 5. powoływanie grup zadaniowych – sekcji oraz mianowanie ich przewodniczących,
 6. prowadzenie dokumentacji SU,
 7. prowadzenie gospodarki finansowej,
 8. zebrania Zarządu odbywają się na wniosek przewodniczącego Zarządu lub większości jego członków,
 9. Zarząd prowadzi protokoły z posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę SU,
 10. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,

 

 1. Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Członkowie Rady, Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu;
 2. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie;
 3. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów, a także – na życzenie uczniów – do reprezentowania ich wobec dyrekcji szkoły.

 

 1. Kadencja władz, wybory

 

 1. Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok szkolny.
 2. Członkami władz SU mogą być tylko uczniowie Zespołu Szkół w Pieszczu. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem SU.
 3. Wybory władz SU organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez Radę

(osobna dla szkoły podstawowej i gimnazjum).

 1. Wybory członków Rady SU odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno:

-, aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć 2/3 uczniów,

- w razie wakatu w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające,

                   5.  Wybory Zarządu SU dla szkoły podstawowej i Zarządu dla gimnazjum odbywają się w

                        pierwszym miesiącu roku szkolnego:

                        - regulamin i termin wyborów Zarządów SU uchwala Rada nie później niż 7 dni od swego 

                          pierwszego posiedzenia,

                        - w ciągu 7 dni od w/w terminu uczniowie mogą zgłaszać kandydatów na przewodniczącego

                          wraz z pełnym składem Zarządu.

                          Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów, ich pisemną zgodę oraz nazwę komitetu

                          wyborczego, którą będą posługiwać się w kampanii wyborczej,

                        - rejestracji komitetów wyborczych dokonuje powołana przez Radę Komisja Wyborcza,

                        - kandydaci mają 7 dni na przeprowadzenie kampanii wyborczej, czyli przedstawienie

                          społeczności szkolnej swojego programu,

                        - wybory są powszechne, tajne, równe i bezpośrednie,

                        - wybory wygrywa ten komitet wyborczy, który uzyska największą liczbę głosów,

 

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego (osobno dla szkoły podstawowej

i gimnazjum) w pierwszym tygodniu po jej ukonstytuowaniu się;

 

 1. Opiekun doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;
 2. Pośredniczy miedzy uczniami i nauczycielami;
 3. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;
 4. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu jednak bez prawa głosu;

 

 1. Komisje i sekcje
 1. Do realizacji zadań Rada SU może powoływać komisje, natomiast Zarząd – sekcje;
 2. Komisje lub sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny;
 3. Komisje są powoływane spośród członków Rady, członkiem sekcji może zostać każdy

uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum;

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego dostępny jest wszystkim uczniom;
 2. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Zarządu lub 5 członków Rady SU;
 3. Z treścią poprawek, należy zapoznać wszystkich uczniów, umieszczając je na tablicy SU;
 4. Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady nie wcześniej niż 14 dni od złożenia wniosku. 

                      

                        

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć